Har du oversikten over dine medarbeideres daglige timetall? Ellers kan det i verste fall koste bedriften dyrt. Som arbeidsgiver er du nemlig forpliktet til å ha et tidregistrerings­system, som kan registrere dine medarbeideres arbeidstid og overtidsarbeide på daglig basis. Det fastslo EU-domstolen i 2019. Men hva betyr det helt konkret for deg og din virksomhet?

EU-dommen falt den 14. mai 2019 på bakgrunn av en konkret sak i Spania. I saken oppsto det tvil om hvem som bør bære ansvaret for at arbeidstidsreglene overholdes. Tidligere har det vært medarbeiderens oppgave å bevise om reglene brytes. Men EU-domstolen fremholdt at medarbeideren er den svake part i arbeidsforholdet, og derfor bør denne ikke bære ansvaret.


Tidregistrering er arbeidsgiverens ansvar

EU-domstolen fastslo dermed at det er arbeidsgiverens ansvar. Derfor skal alle EUs medlemsland sørge for at arbeidsgiverne innfører et ”objektivt, pålitelig og tilgjengelig system, som gjør det mulig å måle lengden av enhver arbeidstagers daglige arbeidstid”. Et slikt system har altså som formål å kontrollere at reglene i arbeidstidsdirektivet blir overholdt. EU-domstolen fastslår at det er en effektiv og enkel metode for alltid å ha oversikt over den faktiske varighet av det overtidsarbeide og den generelle arbeidstid, som en medarbeider har hatt.

Et tidregistreringssystem vil samtidig kunne bidra med pålitelig informasjon, som du kan bruke som gyldit bevismateriale derom det skulle bli nødvendig. Korrekt tidsregistrering gjør også dine medarbeidere fornøyde og tryggere, fordi de selv kan ha kontroll med og oversikt over at arbeidstidsreglene overholdes.


Overhold reglerne om arbeidstid

EU-dommen gir dine medarbeidere trygghet og visshet om at reglene om arbeidstid blir overholdt. Reglene inkluderer:

  • 11-timer regelen
  • 48 timers regelen
  • Regelen om et ukentlig fridøgn

Kort forklart betyr disse reglene at dine medarbeidere har krav på minst 11 sammenhengende timers hvile, innenfor hver periode af 24 timer. Samtidig skal de for hver periode på syv døgn ha ett fridøgn, som helst skal ligge i tilknytning til den daglige 11 timers hvileperioden. Endelig betyder 48 timers reglen at dine medarbeidere maksimalt kan arbeide 48 timer i gjennomsnitt pr. uke i en periode på fire måneder.


Hvordan skal kontrollen skje i de forskellige land?

EU-domstolen har latt det være opp til de enkelte EU-medlemsland selv å kontrollere hvordan dommen håndheves. Landene skal derfor fastlegge rammer for hvordan dette skal implementeres i deres nasjonale regelverk. Nøyaktig hvordan den danske regjeringen og arbeidsmarkedspartene velger å innføre dommen i Danmark er ennå ikke aklart. Men det er uansett lovpliktig at alle lønnsmottakeres arbeidstimer skal registres – hver dag. Dette kan du gjøre effektivt, oversiktlig og enkelt med et tidregistrering- og vaktplanleggningssystem som TimePlan, som samler all informasjon ett sted.

Velg et pålitelig system til korrekt tidregistrering

Hos TimePlan Software er tidregistrering ett av våre kjernekompetanseområder – og har vært det siden 1995. TimePlan sikrer at du alltid overholder både EU-dommen om et objektivt, pålitelig og tilgjengelig system for tidregistrering – og også de gjeldende overenskomstene. Vi har i løpet av de siste 25 år hjulpet flere enn 700 kunder med å få oversikt og registrering deres medarbeideres arbeidstid og fravær. Nå unngår de bøter. TimePlans WebApp gir dessuten medarbeiderne en oppdatert oversikt over vaktplaner, ferie og arbeidstimer direkte på deres mobiltelefoner. Kontakt oss, hvis du er interesseret i å høre mer om fordelene med TimePlan.

  • Angi et tall som er større enn eller lik 10.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nylige nyheter fra TimePlan Software

© Copyright 1995–
All Rights Reserved

CVR 25281462